9:00 سریال نوار زرد
10:00 سریال در جستجوی آرامش
11:00 درس انگلیسی
12:00 فوتبال
2:00 دانشگاه آلبرت
3:30 همسرجون
4:00 فیلم
6:00 فوتبال
8:00 مستند